Wat zijn de symptomen van een lekkende hartklep? (2024)

Het hart bestaat uit vier hartkleppen en vier hartkamers. De hartkleppen functioneren als een soort poortjes die ervoor moeten zorgen dat het bloed de goede richting in stroomt in het hart. Gaat de klep open, dan stroomt het bloed door de klep heen. Gaat de klep dicht, dan is er voldoende bloed in de hartkamer gekomen en wordt het andere bloed door de klep tegen gehouden.

Als een hartklep niet meer goed functioneert, kan de klep gaan lekken. Dit wordt ook wel hartklep insufficiëntie genoemd, ofwel het niet goed functioneren van de hartkleppen. Als een hartklep lekt, kan het bloed in het hart de verkeerde richting in stromen. Hierdoor wordt de hartkamer van de klep in kwestie vanzelf groter en verzwakt de algemene pompfunctie van het hart. Dit komt omdat er extra bloed uit de hartkamer gepompt moet worden, zodat de lekkage gecompenseerd kan worden. Er lekt dus geen bloed uit het hart als je lekkende hartkleppen hebt, maar er komt te veel bloed in de hartkamers.

De symptomen van een lekkende hartklep

Veel mensen verwachten het niet, maar zelfs een ernstige aandoening aan de hartklep hoeft geen symptomen te geven. Als het lichaam zich aan de aandoening aan kan passen door het hart harder te laten werken, heb je geen last van een slecht functionerende hartklep. Zeker als de functie van de hartklep langzaam slechter wordt, merk je bijna niets aan je gezondheid. Dit komt omdat je lichaam in dit geval geleidelijk op de verandering in kan spelen, zonder dat je hier iets van voelt.

Sommige mensen met lekkende hartkleppen krijgen wel te maken met vervelende symptomen, waaronder vermoeidheid, kortademigheid bij inspanning of in de nacht, pijn op de borst, duizeligheid bij inspanning, dikke enkels en zelfs hartfalen. Daarnaast is het ook mogelijk om hartritmestoornissen of hartkloppingen te krijgen als je een lekkende hartklep hebt, simpelweg omdat het hart harder moet werken om de aandoening te compenseren.

Een lekkende hartklep: is het gevaarlijk?

Een lekkende hartklep klinkt als een ernstige aandoening, maar de aandoening hoeft zeker niet altijd gevaarlijk te zijn. Op de korte termijn is de aandoening nooit gevaarlijk, maar op de lange termijn kan de aandoening wel voor problemen zorgen. Zeker als de functie van het hart ernstig verstoord is door de lekkende hartklep en extra veel moet pompen, kan er uiteindelijk hartfalen optreden. Of de aandoening inderdaad gevaarlijk is, is geheel afhankelijk van hoe jouw lichaam met de aandoening omgaat (in hoeverre kan de aandoening gecompenseerd worden), hoe snel de aandoening ontstaan is (geleidelijk of plotseling) en hoe ernstig de hartklep lekt.

Een lekkende hartklep: is het erfelijk?

Sommige hartfalen zijn erfelijk, maar de lekkende hartklep wordt vaak veroorzaakt door de volgende zaken:

  • Een aangeboren afwijking: de klepbladen kunnen bijvoorbeeld met elkaar vergroeid zijn, maar ze kunnen ook te groot of te klein zijn bij de geboorte en hierdoor van jongs af aan voor problemen zorgen.
  • Een ontsteking: ontstekingen zoals reuma kunnen littekens achterlaten op de kleppen van het hart, waardoor deze aan elkaar gaan kleven, vernauwd raken of gaan lekken.
  • Ouderdom: als de kleppen verkalken door ouderdom, worden de kleppen minder soepel en kan er sneller een lek optreden in de hartkleppen.

De aandoening is dus niet erfelijk, maar kan wel aangeboren zijn, ontstaan door een ontsteking of op latere leeftijd ontstaan door ouderdom.

Het opereren van een lekkende hartklep

Als er een lekkende hartklep gevonden is door de arts, zal de cardioloog onderzoeken hoe ernstig de hartkwaal precies is. Op basis van dit onderzoek, kan bepaald worden op welke termijn er een behandeling voor de hartkwaal gestart moet worden. Soms is het nodig om de hartklep operatief te repareren of zelfs te vervangen, maar dit is zeker niet altijd het geval. Zo worden sommige mensen met lekkende hartkleppen ook geholpen door middel van diverse medicijnen of een zogeheten ballondilitatie, waardoor de hartkleppen stoppen met lekken.

In overleg met de arts wordt bepaald wat het juiste moment van de behandeling van de hartklep is of wanneer de hartklep operatie ingepland moet worden. In sommige gevallen kan de kracht van de hartspier zo snel verminderen, dat het risico op hartfalen groot is. Om ernstige hartproblemen te voorkomen, kiest de arts er in dit geval voor om de hartkleppen snel te behandelen. Voel je je goed, dan is het niet nodig om een spoedoperatie in te plannen en kan de behandeling op een rustiger tempo gestart worden

Wat zijn de symptomen van een lekkende hartklep? (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Arielle Torp

Last Updated:

Views: 5895

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Arielle Torp

Birthday: 1997-09-20

Address: 87313 Erdman Vista, North Dustinborough, WA 37563

Phone: +97216742823598

Job: Central Technology Officer

Hobby: Taekwondo, Macrame, Foreign language learning, Kite flying, Cooking, Skiing, Computer programming

Introduction: My name is Arielle Torp, I am a comfortable, kind, zealous, lovely, jolly, colorful, adventurous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.